OBCHODNÍ PODMÍNKY

Jsme společnost
bestmobilecare s.r.o.
se sídlem Jírovcova 1621/19, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice
identifikační číslo: 079 48 620
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28 593

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.poseidontub.cz a
prostřednictvím telefonní a e-mailové komunikace mezi prodávajícím a kupujícím, příp. prostřednictvím sociální sítě Instagram – poseidon_tub.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti bestmobilecare s.r.o., se sídlem Jírovcova 1621/19, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, identifikační číslo: 079 48 620, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28593 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou kupující osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, příp. prostřednictvím telefonní a e-mailové komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.poseidontub.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (taková osoba bude dále označována jen „podnikatel“). Kupující má možnost v objednávce zvolit, že uzavírá smlouva jako kupující podnikatel (volbou „nakupuji pro firmu“). Po uzavření smlouvy již nelze režim kupní smlouvy změnit. Kupující podnikatel svou volbou, a zejména uvedením svého identifikačního čísla, prohlašuje a potvrzuje, že splňuje definici podnikatele podle tohoto ustanovení.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. uzavření kupní smlouvy
  1. Veškerá prezentace produktů umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto produktu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o produktu, a to včetně uvedení cen jednotlivého produktu, přičemž kupující bere na vědomí, že v případě otužovací vany Poseidon tub se jedná o zakázkové zboží vyráběné dle specifických požadavků klienta, a tedy případné fotografie otužovací vany Poseidon tub umístěné na webové stránce nejsou fotografiemi finální podoby jím objednávaného produktu.  Základní ceny produktu jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, přičemž konečná cena za produkt je závislá na individuálních a nadstandartních požadavcích každého jednotlivého kupujícího. 
  3. Pro objednání produktu vyplní kupující kontaktní formulář ve webovém rozhraní obchodu https://poseidontub.cz/kontakt/, na telefonním čísle + 420 728 824 362, e-mailové adrese info@poseidontub.cz, příp. na sociální síti Instagram – poseidon_tub . Kontaktní formulář obsahuje zejména informace o identifikačních údajích kupujícího, jeho e-mailové adrese a dále o jeho zájmu o produkt a dále o případných individuálních a nadstandartních požadavcích kupujícího ohledně jeho produktu.
  4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky), přičemž standartním postupem při výrobě těchto individuálních produktů je dále komunikace mezi smluvními stranami před odsouhlasením konečné podoby vyráběného produktu.
  5. Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká proplacením první zálohové faktury zaslané ze strany prodávajícího kupujícímu. V této fázi se kupní smlouva považuje ze strany smluvních stran za řádně uzavřenou.
  6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  7. Po uzavření kupní smlouvy jsou smluvní strany vázány obsahem vzájemných práv a povinností ze smlouvy. Kupní smlouvu a její obsah lze po uzavření změnit pouze vzájemnou dohodou v písemné formě. Kupní smlouva je změněna okamžikem doručení akceptace návrhu změny kupní smlouvy druhé smluvní straně. Prodávající není povinen přijmout změnu kupní smlouvy navrženou kupujícím, zejména pokud již zboží předal třetí osobě k přepravě anebo pokud zboží upravil podle požadavků kupujícího.
 3. cena PRODUKTU a Platební podmínky
  1. Cenu produktů a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy hradí kupující bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1299582002/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“). 
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním výrobku ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího před zasláním první zálohové faktury i o způsobu úhrady zbylé části kupní ceny, tedy jakým způsobem a kdy budou hrazeny zbylé zálohové faktury, přičemž prodávající si vyhrazuje právo určit tyto podmínky sám.
  4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.
 4. odstoupení od kupní smlouvy
  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží (produktu), které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  5. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit v případě, že
   1. u objednaného zboží byla kupní smlouva sjednána na základě mylné kupní ceny zobrazované v procesu koupě zboží, za kterou se především považuje kupní cena, která byla zjevně mylně určena administrativním či technickým opatřením správy e-shopu, chybnou dodatečnou slevou, chybným nastavením množstevní slevy, nebo jiným obdobným pochybením, kdy se tak konečná prodejní cena odlišuje od obvyklé ceny na trhu o více než o 20 %, zejména v případě chyby určení ceny v řádech, měnách, druhu zboží apod.,
   2. nastala nepředpokládaná změna u sjednaného způsobu doručování objednaného zboží nebo související služby, zejména stane-li se zvolený způsob doručení či služby nedostupným z jakéhokoliv důvodu (výpadek na straně doručovatele, uzavření výdejního místa, atd.), popřípadě dojde v mezidobí ke změně ceny takové služby o více než 20 % oproti původně sjednané ceně,
   3. závažného nepředvídatelného omezení provozu prodávajícího, zejména z důvodu tzv. vyšší moci, války, nepokojů, výskytu nakažlivých a jiných epidemiologických onemocnění, včetně všech s těmito událostmi souvisejících omezujících opatření.
  6. V případě, že kupující zaplatil část kupní ceny nebo celou kupní cenu, vrátí prodávající kupujícímu odpovídající částku zpět bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým byla kupní cena uhrazena, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 5. přeprava a dodání zboží
  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat produkt na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít produkt při dodání.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno produkt doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním produktu, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí produktu od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů produktu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  5. Další práva a povinnosti stran při přepravě produktu mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 6. Práva z Vadného plnění
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že produkt při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující produktu převzal:
   1. má produkt vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu produktu a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se produkt hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá,
   3. produkt odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je produkt v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  3. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Toto potvrzení může být nahrazeno dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.
 7. ZVLÁŠTNÍ POVAHA PRODUKTU
  1. Prodávající prohlašuje a kupující bere na vědomí, že v případě produktu Poseidon tub se jedná o speciální otužovací vanu skládající se z několika části – vnější konstrukce vyrobené ze dřeva, vnitřní části vyrobené z nerezové konstrukce a dále z části chladícího zařízení, jenž ochlazuje vodu na požadovanou teplotu v souladu s povahou produktu.
  2. Kupující bere na vědomí, že vnější konstrukce vyrobená ze dřeva je živým materiálem ve smyslu, že tento materiál podléhá přirozenému naturálnímu rozvíjení, a tedy v průběhu času dochází ve dřevě k různým prasklinám a dalším přirozeným opotřebením, přičemž za tyto nenese prodávající žádnou zodpovědnost, když tyto jsou naopak součástí velice individuální zvláštní povahu produktu, jenž je kupujícím vyžadována.
  3. Co se týče chladícího zařízení, zde je poskytována standartní záruka, avšak v případě uhrazení první zálohové faktury ze strany kupujícího prohlašuje kupujícího v souladu s těmito obchodními podmínkami, že byl poučen o řádném zacházení s chladícím zařízením, vč. jeho skladování v zimních měsících, když toto poučení bere kupující na vědomí a v případě nedodržení skladovacího postupu nese plnou zodpovědnost za vady na chladícím zařízení kupující.    
  4. Záruka a mrazuvzdornost: Záruka se nevztahuje na případné poškození otužovací vany způsobené mrazem. Klient je odpovědný za zajištění vhodných podmínek pro skladování a používání vany v souladu s doporučenými postupy uvedenými v návodu k obsluze. V případě, že dojde k poškození vany v důsledku mrazu, není možné uplatnit nárok na záruku.
 8. další práva a povinnosti smluvních stran
  1. Kupující nabývá vlastnictví k produktu zaplacením celé kupní ceny produktu a dále podpisem předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami při předání a zprovoznění produktu v místě určeném kupujícím. .
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.
  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
  5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 9. osobní údaje
  1. Zpracování osobních údajů je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 11. závĚrečná ustanovení
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  3. Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn postoupit kterékoli své pohledávky za kupujícím na třetí osobu. Kupující podnikatel je oprávněn postoupit kterékoli své pohledávky za prodávajícím na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.
  4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná, vyjma možnosti kupujícího zobrazit v uživatelském účtu detail učiněné objednávky na webových stránkách prodávajícího.
  5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování bestomobilecare s.r.o., Jírovcova 1621/19, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, adresa elektronické pošty info@poseidontub.cz, telefon +420 728 824 362.

V Českých Budějovicích dne 16. 10. 2023